Bhudhar Chandi Temple,
Sajanagarh, Balasore, Odisha
Bhudhar Chandi Temple,
Sajanagarh, Balasore, Odisha
Bhudhar Chandi Temple,
Sajanagarh, Balasore, Odisha
html slideshow

Bhudhar Chandi Temple, Sajanagarh